#


#

Prospectus var 2002 - 2015 ansvarigt för lansering, positionering och marknadsföring av ScyFIX MCN-produkter. Stefan Bengtsson var av EU godkänd "European Authorized Representative", agent för Europa, Mellanöstern, Afrika samt ansvarig för global webbförsäljning för ScyFIX LLC.

ScyFIX är ett multinationellt företag baserat i Minneapolis, Minnesota USA, som utvecklat en terapi mot vissa ögonsjukdomar med hjälp av MCN (Microcurrent Neuromodulation). ScyFIX MCN är den första godkända enheten terapi i världen för behandling av retinitis pigmentosa (RP).

ScyFIX MCN används för att behandla andra degenerativa ögonsjukdomar som makuladegeneration (ARMD) och förhoppningen är att man skall bli standardbehandling för dessa sjukdomar som kan leda till blindhet. ARMD är en viktig orsak till försämringen av synen i de äldre åldersgrupperna och drabbar uppskattningsvis 50 + miljoner människor över hela världen. Det uppskattas att 5% av hela världens befolkning kommer att utveckla en form av ARMD.

ScyFIX 700 MCN-enhet har haft godkännande för användning i Europa (CE-märkning). F n pågår kompletterande studier och ett förlängt godkännande förmodas komma inom kort. ScyFIX avser bli världsledande inom distribution av effektiva, icke-invasiva behandlingar för behandling av kroniska ögonsjukdomar.

Prospectus has since 2002 been responsible for launch, positioning marketing and sales of ScyFIX MCN products. We also manage the company´s wep site at www.scyfix.org. Stefan Bengtsson has the position as "European Authorized Representative" and agent for the Middle East, Africa and global Web Sales for ScyFIX LLC.

ScyFIX is a multi-national company based in Minneapolis, Minnesota USA, that develops eye therapy products using micro-current neuromodulation, (MCN). ScyFIX MCN is the first approved device therapy in the world for treating Retinitis Pigmentosa (RP).

ScyFIX MCN has been successful in treating other degenerative eye diseases like Macular Degeneration (ARMD), and is expected to become the standard of care for these blindness-causing diseases. ARMD is a major cause for the deterioration of eyesight in older age groups, affecting an estimated 50+ million people world-wide. It is estimated that 5% of the entire world population will develop a form of ARMD.

The ScyFIX 700 MCN device has been approved for use in Europe (CE MARK). ScyFIX is now conducting additonal studies and expects a renewed approval shortly. ScyFIX intends to become the world leader in the distribution of effective, non-invasive therapies for the treatment of chronic eye disorders.